Rámcová previerka / audit bezpečnosti IT


Úvod - prečo rámcová previerka / audit bezpečnosti IT?
Náš cieľ
Popis a postup
Prínosy pre Vás
Celková dĺžka trvania
Výstupy (v slovenskom alebo v anglickom jazyku)
Ďalšie informácieÚvod - prečo rámcová previerka / audit bezpečnosti IT?
Súčasná doba je charakteristická pomerne vysokou závislosťou väčšiny organizácií na používaní informačných technológií a elektronickom spracúvaní údajov. Avšak typickým problémom niektorých organizácií je napríklad:

nedostatočná pozornosť venovaná informačnej bezpečnosti, nedostatok času a finančných zdrojov pre túto oblasť,

nedostatočný počet nezávislých kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú informačnou bezpečnosťou,

nevhodná konfigurácia niektorých kľúčových IT zariadení (napr. servery, routery, firewally atď.),

nízka úroveň povedomia väčšiny pracovníkov o bezpečnostných zásadách v organizácii.

Možným dôsledkom tohto stavu môžu byť aj incidenty narušenia informačnej bezpečnosti (napr. nedostupnosť, strata, prezradenie alebo neoprávnená zmena dôležitých alebo citlivých údajov Vašej organizácie). Riešenie následkov takýchto incidentov býva často časovo aj finančne náročnejšie než vykonanie primeraných preventívnych bezpečnostných opatrení, ktoré môžu buď úplne zabrániť vzniku týchto incidentov a priamych aj nepriamych škôd, alebo riziko ich vzniku výrazne znížiť. V prípade výskytu bezpečnostných incidentov naviac hrozí aj strata dobrého mena a dôveryhodnosti Vašej organizácie, možné narušenie vzťahov s dodávateľmi, klientmi a podobne.

Mnoho vedúcich pracovníkov si dobre uvedomuje nutnosť chrániť informačný systém svojej organizácie a potrebu zaoberať sa riešením tejto problematiky. Prax taktiež ukazuje, že žiadny bezpečnostný systém sa nezaobíde bez technických a procesných kontrolných mechanizmov, posudzovania kvality a vyhodnocovania jeho účinnosti, s následným návrhom primeraných opatrení pre zlepšenie. Táto činnosť je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného procesu z pohľadu aplikácie ISO noriem.

<top>


Náš cieľ
Naším cieľom je za relatívne krátky čas a nízke náklady objektívne preveriť súčasný stav, a navrhnúť najdôležitejšie kroky a primerané opatrenia pre vybudovanie základov informačnej bezpečnosti vo Vašej organizácii v súlade s medzinárodne uznávanými normami a postupmi pre bezpečnosť informačných systémov (BS 7799 / ISO 17799:2000 a ISO/TR 13355), pri zohľadnení dostupných zdrojov, veľkosti a typu Vašej organizácie.

<top>


Popis a postup
Rámcová previerka informačnej bezpečnosti je zameraná na relevantné oblasti, ako napr. organizácia bezpečnosti, bezpečnosť počítačových sietí a riadenie prevádzky, riadenie prístupov do systémov, havarijné a krízové plánovanie, vývoj systémov a zmenové riadenie atď. Previerka bude vykonaná v priestoroch Vašej organizácie a pozostáva z niekoľkých krokov, medzi ktoré patria napríklad:

rozhovor s pracovníkmi zodpovednými za informačnú bezpečnosť vo Vašej organizácii,

previerka relevantnej dokumentácie ktorá sa vzťahuje k informačnej bezpečnosti,

overenie najdôležitejších bezpečnostných nastavení v aplikáciách a na kľúčových serveroch,

overenie stavu fyzickej bezpečnosti a kontrol prostredia a pod.

<top>


Prínosy pre Vás
nezávislé a objektívne posúdenie bezpečnosti a funkčnosti jednotlivých prvkov Vášho informačného systému a vzájomných väzieb medzi nimi,

odhalenie bezpečnostných slabín Vášho informačného systému a potenciálnych hrozieb ktoré naň môžu pôsobiť,

porovnanie systému informačnej bezpečnosti Vašej organizácie a existujúcich bezpečnostných opatrení s organizáciami podobného typu a s medzinárodne uznávanými normami a postupmi pre bezpečnosť informačných systémov, ako sú štandardy BS 7799 / ISO 17799:2000 a ISO/TR 13355,

návrh primeraných bezpečnostných opatrení (technických, organizačných atď.) pre zvýšenie úrovne bezpečnosti používaných informačných technológií vo Vašej organizácii a na zabezpečenie ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných údajov a systémov v súlade s vyššie uvedenými štandardmi, pri zohľadnení dostupných zdrojov, veľkosti a typu Vašej organizácie,

zvýšenie dôveryhodnosti a dobrého mena Vašej organizácie,

rámcová previerka je vykonaná za relatívne krátky čas a nízke náklady.

Je potrebné uvedomiť si, že investícia do informačnej bezpečnosti neprinesie Vašej organizácii priame zisky, dá sa však prirovnať k investovaniu finančných prostriedkov do ochrany proti krádeži/zničeniu majetku formou poistenia, inštaláciou zabezpečovacích zariadení a primeranej údržby (napr. dom, byt, auto atď.).

<top>


Celková dĺžka trvania
Celkovú dĺžku trvania rámcovej previerky bezpečnosti vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie odhadujeme na 2-5 prac. dní v závislosti na veľkosti Vašej organizácie a zložitosti informačného systému.


Výstupy (v slovenskom alebo v anglickom jazyku)
záverečná správa – prehľad o súčasnom stave informačnej bezpečnosti vo Vašej organizácii, vrátane zhrnutia pre manažment,

návrh odporúčaní a primeraných opatrení pre zlepšenie informačnej bezpečnosti vo Vašej organizácii,

v prípade záujmu prezentácia výsledkov previerky pre manažment a zainteresovaných pracovníkov Vašej organizácie.Ďalšie informácie
V prípade záujmu Vám radi poskytneme ďalšie informácie - kontaktujte nás »

Taktiež je možné rámcovú previerku informačnej bezpečnosti rozšíriť o detailné previerky v nasledovných oblastiach:

previerka bezpečnosti komunikačnej infraštruktúry (pripojenie Vašej počítačovej siete k Internetu, bezpečnostné nastavenia routerov, firewallov, komunikácia prostredníctvom Internetu atď.),

previerka bezpečnosti serverov (platformy Windows, Unix, Linux, AS/400). »

<top>


 
Prečo MITAS, s.r.o.?

prístup prispôsobený typu a hlavným predmetom činnosti Vašej organizácie,

naše profesionálne služby poskytujeme vo vysokej kvalite na úrovni porovnateľnej s najprestížnejšími nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti bezpečnosti IT, avšak za prijateľnú cenu,

niekoľkoročná prax a bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnosti IT, získané pri práci u desiatok klientov, medzi ktorých patria významné výrobné, obchodné, leasingové a finančné spoločnosti, poisťovne a banky,

obohatenie vnímania Vašej organizácie o objektívny, nezávislý externý pohľad a jeho porovnanie s najlepšími spoločnosťami podobného typu, identifikácia silných a slabých stránok Vašej organizácie v oblasti bezpečnosti IT prinášajúca návrh primeraných riešení so skutočnou pridanou hodnotou pre Vás,

Čítajte viac »

Predpoklady vykonania projektu

zabezpečenie spolupráce zainteresovaných pracovníkov Vašej organizácie počas vykonávania projektu,

zabezpečenie dostupnosti všetkých informácií potrebných pre účely projektu.

© 2003-2013 MITAS, s.r.o.