Bezpečnostný projekt v súvislosti so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (najmä zákona č. 90/2005 Z.z.)

Úvod - prečo bezpečnostný projekt?
Náš cieľ
Popis a postup
Prínosy pre Vás
Celková dĺžka trvania projektu
Výstupy projektu
Ďalšie informácie a ďalší postupÚvod - prečo bezpečnostný projekt?
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (najmä zákona č. 90/2005 Z.z.), ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2002 (resp. posledná novela 1.5.2005), vyvoláva diskusie a starosti v organizáciách, ktoré v rámci svojej činnosti spracúvajú osobné údaje. Aby sa tieto organizácie vyhli možným sankciám za porušenie tohto zákona (podľa § 49 až do výšky 10 mil. Sk), musia prevádzkovatelia už fungujúcich informačných systémov podľa § 52 ods. (1) a § 55 ods. (8) svoje informačné systémy uviesť do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa jeho účinnosti, t.j. najneskôr do 28.2.2003 (resp. podľa poslednej novely do 31.10.2005).

Oznámenie písomného poverenia zodpovednej osoby Úradu na ochranu osobných údajov SR je podľa § 19 ods. (5) a § 55 ods. (2) potrebné vykonať do 30.6.2005 - stiahnite si príslušný formulár »

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.

Na tento účel je podľa § 15 tohto zákona potrebné prijať a zaviesť primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom pri splnení podmienok vymenovaných v § 15 ods. (2) je potrebné tieto bezpečnostné opatrenia prijať a zaviesť vo forme bezpečnostného projektu informačného systému, alebo v rozsahu bezpečnostných smerníc.

<top>


Náš cieľ
Spoločnosť MITAS, s.r.o. ponúka spoluprácu pri vypracovaní bezpečnostného projektu informačného systému, alebo v rozsahu bezpečnostných smerníc v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pri zohľadnení rozsahu spracúvania osobných údajov a typu Vašej organizácie (výrobný podnik, obchodná spoločnosť, finančná inštitúcia, orgán štátnej správy atď.).

Súčasťou nami vypracovaného bezpečnostného projektu je aj poradenstvo a súbor aktivít na zabezpečenie celkového súladu Vašej organizácie so všetkými relevantnými ustanoveniami tohto zákona, t.j. nielen s § 15 a § 16, ale komplexne s § 5 - § 32.

Pre organizácie, v ktorých už bol bezpečnostný projekt vypracovaný, ponúkame vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému v zmysle § 15 ods. (4) a (5), nezávislé posúdenie výstupov vykonaného bezpečnostného projektu a posúdenie celkového súladu Vašej organizácie so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov (t.j. komplexne s § 5 - § 32), vrátane návrhu aktivít na odstránenie zistených nedostatkov.

<top>


Popis a postup
Bezpečnostný projekt informačného systému v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, podľa špecifikácie uvedenej v § 16 obsahuje najmä:

bezpečnostný zámer,
analýzu bezpečnosti informačného systému,
bezpečnostné smernice.

V súlade s týmito požiadavkami, ako aj s naším cieľom poskytnúť Vám taktiež poradenstvo a súbor aktivít na zabezpečenie celkového súladu Vašej organizácie so všetkými relevantnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov (t.j. komplexne s § 5 - § 32), bude nami vypracovaný bezpečnostný projekt pozostávať z nasledujúcich fáz:

Bezpečnostný projekt - diagram

(po kliknutí na obrázok sa otvorí diagram vo formáte Adobe Acrobat, prípadne si tento diagram môžete stiahnuť na svoje PC kliknutím na obrázok pravým tlačítkom myši s použitím funkcie "Save Target As...")

Fáza 1. Plánovanie projektu, zabezpečenie podpory zo strany vedenia organizácie, vytvorenie základných pravidiel spolupráce, vytvorenie pracovných tímov na oboch stranách a príprava podrobného projektového plánu atď.

Fáza 2. Popis prostredia spracúvania údajov, zmapovanie informačného systému, identifikácia nedostatkov v oblasti informačnej bezpečnosti. Zmapovanie údajov spracúvaných vašou organizáciou a identifikovanie spracúvania jednotlivých agend osobných údajov.

Fáza 3.
Overenie celkového súladu Vašej organizácie so všetkými relevantnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov (t.j. komplexne s § 5 - § 32) a návrh aktivít na odstránenie zistených nedostatkov.

Fáza 4.
Analýza rizík informačného systému, ohodnotenie informačných aktív z hľadiska ich nedostupnosti, straty, prezradenia alebo zmeny / modifikácie. Ohodnotenie hrozieb ktoré môžu na informačné aktíva pôsobiť (napr. neautorizované použitie aplikácie, zlyhanie hardvérového zariadenia, zlyhanie ľudského faktora, požiar, krádež atď.).

Fáza 5.
Návrh primeraných bezpečnostných opatrení, ktoré minimalizujú bezpečnostné riziká informačného systému a odstraňujú identifikované nedostatky. Tieto opatrenia budú navrhnuté v súlade s medzinárodne uznávanými normami a postupmi pre bezpečnosť informačných systémov BS 7799 / ISO 17799:2000 a ISO/TR 13335.

Navrhnuté bezpečnostné opatrenia budú rozdelené medzi jednotlivé zodpovedné osoby a môžu obsahovať odporúčania na zavedenie nových opatrení a technológií, ako aj odporúčania na zlepšenie existujúcich riešení (napr. zmena konfiguračných nastavení a pod.).

Fáza 6. Návrh implementačného plánu zavádzania navrhnutých bezpečnostných opatrení. Návrh bezpečnostných smerníc, medzi ktoré patrí aj smernica "Ochrana osobných údajov".

Fáza 7. Záverečná správa a prezentácia výsledkov bezpečnostného projektu pre manažment a zainteresovaných pracovníkov organizácie.

<top>


Prínosy pre Vás
zabezpečenie súladu s platnou legislatívou SR, špecificky so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

zvýšenie úrovne bezpečnosti používaných informačných technológií vo Vašej organizácii,

zavedenie primeraných bezpečnostných opatrení na zabezpečenie ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných údajov a systémov prevádzkovaných Vašou organizáciou v súlade s medzinárodne uznávanými normami a postupmi pre bezpečnosť informačných systémov, ako sú napr. štandardy BS 7799 / ISO 17799:2000 a ISO/TR 13335.


Celková dĺžka trvania projektu
Bezpečnostný projekt informačného systému - obvykle od 2 týždňov vyššie, v závislosti na veľkosti organizácie, rozsahu a spôsobu spracúvania osobných údajov a zložitosti informačných systémov.

Pre organizácie, v ktorých už bol bezpečnostný projekt vypracovaný, odhadujeme vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému, nezávislé posúdenie výstupov už vykonaného bezpečnostného projektu a posúdenie celkového súladu organizácie so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov, vrátane návrhu aktivít na odstránenie zistených nedostatkov - od 2 prac. dní vyššie.


Výstupy projektu
Každá z vyššie uvedených fáz bezpečnostného projektu (pozri časť Popis a postup) bude zakončená príslušným dokumentom / správou.


Ďalšie informácie a ďalší postup
Na vypracovanie cenovej ponuky a odhad dĺžky trvania bezpečnostného projektu potrebujeme zistiť základné informácie o stave spracúvania osobných údajov vo Vašej organizácii.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nám e-mailom zašlite žiadosť o zaslanie dotazníka - kontaktujte nás »
Po vyplnení tohoto dotazníka Vám zašleme konkrétnu cenovú ponuku, vrátane ukážkových verzií výstupov bezpečnostného projektu.

<top>

 

Prečo MITAS, s.r.o.?

prístup prispôsobený typu a hlavným predmetom činnosti Vašej organizácie,

naše profesionálne služby poskytujeme vo vysokej kvalite na úrovni porovnateľnej s najprestížnejšími nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti bezpečnosti IT, avšak za prijateľnú cenu,

niekoľkoročná prax a bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnosti IT, získané pri práci u desiatok klientov, medzi ktorých patria významné výrobné, obchodné, leasingové a finančné spoločnosti, poisťovne a banky,

obohatenie vnímania Vašej organizácie o objektívny, nezávislý externý pohľad a jeho porovnanie s najlepšími spoločnosťami podobného typu, identifikácia silných a slabých stránok Vašej organizácie v oblasti bezpečnosti IT prinášajúca návrh primeraných riešení so skutočnou pridanou hodnotou pre Vás,

Čítajte viac »

Predpoklady vykonania projektu

zabezpečenie spolupráce zainteresovaných pracovníkov Vašej organizácie počas vykonávania projektu,

zabezpečenie dostupnosti všetkých informácií potrebných pre účely projektu.
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov »
 

© 2003-2013 MITAS, s.r.o.